CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

PRIVACY AND DATA PROTECTION POLICY


Công ty Cổ phần Timo Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Timo”, “Chúng tôi”) xây dựng và công bố Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư (“Chính sách”) để quy định việc Timo thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng. Chính sách này sẽ thể hiện quá trình Timo thu thập, xử lý, và mục đích thu thập thông tin của Khách hàng cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khi Khách hàng truy cập, sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Timo và website của Timo.

Timo Vietnam Joint Stock Company (hereinafter referred to as “Timo”, “We”, or “Us”) establishes and publishes the Privacy and Data Protection Policy (“Policy”) to regulate the collection, use, and protection of Timo to Customer’ personal data and information. This Policy shows the process of Timo collecting, processing, and the purpose of collecting Customer’s information, as well as measures to ensure the safety, and security of information when Customer accesses, uses the services through the Timo application and website of Timo.


Trong phạm vi Chính sách này, “Sản phẩm”, “Dịch vụ” được hiểu là các sản phẩm, dịch vụ do Timo cung cấp trên ứng dụng Timo, website của Timo và/hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba, đối tác, công ty liên kết của Timo cung cấp và được Khách hàng đăng ký sử dụng trên ứng dụng Timo, website của Timo và/hoặc thông qua các kênh khác.

Within the scope of this Policy, “Products”, “Services” refer to the products, services provided by Timo through its application, website, and/or other services provided by third parties, partners, Timo's affiliates, and registered for use by Customer on Timo application, website of Timo and/or through other channels.


Khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (sau đây được gọi chung là “Bạn” hoặc “Khách hàng”) cung cấp thông tin để liên hệ, thiết lập quan hệ, tạo tài khoản, sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ được cung ứng qua ứng dụng Timo, website của Timo, Timo hiểu rằng Bạn đồng ý và chấp nhận Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư này.

When individuals, organizations, enterprises (hereinafter collectively referred to as “You” or “Customer”) provide information to contact, establish relationships, create accounts, use Products, Services provided by Timo via Timo application and website of Timo, Timo understands that You agree and accept this Privacy and Data Protection Policy.


Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư này được ban hành có hiệu lực từ ngày 30/06/2020 và được cập nhật theo từng thời điểm cho phù hợp với quy định pháp luật.

This Privacy and Data Protection Policy comes into effect as of 30/06/2020, and is updated from time to time in accordance with the law.


Timo khuyến khích Bạn đọc kỹ Chính sách này và thường xuyên kiểm tra website www.timo.vn để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Timo có thể thực hiện theo các điều khoản

của Chính sách.

Timo encourages You to read this Policy carefully and check the website www.timo.vn

frequently for any changes Timo may make to the Policy's provisions.


 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

  Subject and scope of application

  1. Đối tượng áp dụng: tất cả Khách hàng liên hệ, sử dụng ứng dụng Timo và website của Timo.

   Subject of application: all Customers who contact and use the Timo application and Timo's website.

  2. Phạm vi áp dụng:

   Scope of application:

   1. Việc thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn khi sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ, ứng dụng Timo, website của Timo.

    Collecting, processing, using, storing, and protecting Your personal information in thecourseofusing Products, Services, Timo application, website of Timo.

   2. Thông tin cá nhân được hiểu là thông tin của Bạn và tất cả các thông tin khác liên quan đến Bạn, được Timo thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, cung cấp trong quá trình Bạn truy cập và sử dụng ứng dụng Timo và website của Timo.

    Personal Information means your Information and all other information related to You, which are collected, stored, processed, and used by Timo in the course of your access and use Timo application and website of Timo.

   3. Các dịch vụ trực tuyến, phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Sản phẩm, Dịch vụ qua ứng dụng Timo và websites của Timo, bất kể Bạn sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.

    Online services, facilities, tools, applications, services related to the provision of Products, Services through the Timo application and website of Timo, regardless of which method You conduct to access or use.


 2. Các Thông tin Timo thu thập

  Information that Timo collects

  Phù hợp với các quy định pháp luật liên quan, thông tin của Bạn có thể được Timo thu thập bao gồm:

  In accordance with relevant laws, Your information may be collected by Timo shall include:

   1. Thông tin Bạn cung cấp cho Chúng tôi:

    Information that You provide to us:

    1. Thông tin chi tiết của cá nhân (như họ tên, quốc tịch, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp), thông tin của tổ chức (như tên giao dịch đầy đủ, tên viết tắt, giấy phép hoặc quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương

     đương);

     Personal details (e.g. full name, nationality, gender, date of birth, occupation), the organization’s information (e.g. trading name, abbreviated name, establishment license or decision, enterprise registration certificate or the equivalent document);

    2. Thông tin liên quan đến định danh của Bạn (ví dụ: mẫu chữ ký, chữ ký điện tử, hình ảnh, thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin về thị thực đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài), thông tin của khách hàng là tổ chức hoặc của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) và các thông tin có liên quan khác, dữ liệu sinh trắc học;

     Information concerning your identity (e.g. signature sample, e-signature, photo, ID information, passport information, information about visa regarding the individual client who is a foreigner), information of Customer who is an organization, or legal representative or authorized representative (referred to as duly authorized representative), and other relevant information, biometric data;

    3. Thông tin chi tiết liên lạc (ví dụ địa chỉ nhà và nơi làm việc, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại);

     Contact details (e.g. home and work address, email address, and phone numbers);

    4. Dữ liệu đăng ký và đăng nhập của Bạn (ví dụ thông tin đăng nhập cho ứng dụng Timo và website của Timo);

     User login and subscription data (e.g. login credentials for the Timo application and website of Timo);

    5. Những thông tin khác về Bạn (ví dụ như thông tin tài chính, thông tin bảo hiểm, thông tin nhân khẩu, hình, hình ảnh cá nhân, v.v…) mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi qua việc điền vào các biểu mẫu, khảo sát, hoặc bằng cách liên lạc với Chúng tôi trực tiếp, qua điện thoại, thư điện tử, trực tuyến hoặc bằng cách khác.

     Other information about You (e.g. financial information, insurance information, demographic information, picture, personal image, etc.…) that You give Us by filling in forms, surveys, or by communicating with Us, whether face-to-face, by phone, email, online, or otherwise.

   2. Thông tin Chúng tôi thu thập hoặc tạo ra về Bạn thông qua hoạt động bình thường của ứng dụng Timo và websites của Timo, bao gồm:

    Information We collect or generate about You through normal activities of Timo application and website of Timo, including:

    1. Thông tinvề Bạn, bao gồm những các kênh Bạn sử dụng và các cách Bạn tương tác với Chúng tôi qua ứng dụng Timo, website của Timo và các kênh liên lạc khác của Timo (như facebook, hotline….), cũng như các thông tin liên quan đến khiếu nại và tranh chấp;

     Information about You, including the channels You use and Your ways of interacting with Us through the Timo application, website of Timo, and other contact channels of Timo (e.g. facebook, hotline…..), as well as the information

     concerning complaints and disputes;

    2. Thông tin xác thực khác (ví dụ, thông tin sinh trắc học của Bạn, như giọng nói của Bạn để nhận dạng giọng nói, hoặc dấu vân tay);

     The other authentication information (e.g. Your biometric information, such as Your voice for voice ID, or fingerprint);

    3. Thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán, số tiền, ngày giờ giao dịch);

     Transaction information (e.g. payment method, amount, transaction date, time);

    4. Thông tin có trong tài liệu khách hàng (ví dụ, một hồ sơ tư vấn mà Chúng tôi đã cung cấp cho Bạn);

     The information included in customer documentation (e.g. a record of advice that we may have given You);

    5. Thông tin từ cookies và các công nghệ tương tự Chúng tôi sử dụng để nhận diện Bạn, ghi nhớ các tùy chọn của Bạn và điều chỉnh nội dung Chúng tôi cung cấp cho Bạn;

     The information from cookies, and similar technologies that We use to recognize You, remember Your preferences, and tailor the content We provide to You;

    6. Dữ liệu điều tra, ví dụ, các kiểm tra thẩm định, trừng phạt, kiểm tra phòng chống rửa tiền, báo cáo tình báo bên ngoài, nội dung và siêu dữ liệu liên quan đến các trao đổi thông tin liên quan giữa các cá nhân, tổ chức, bao gồm thư điện tử, thư thoại, trò chuyện trực tiếp;

     Investigations data, e.g. due diligence checks, sanctions, and anti-money laundering checks, external intelligence reports, content and metadata related to relevant exchanges of information between and among individuals, organizations, including emails, voicemail, and live chat;

    7. Hồ sơ về thư từ và các thông tin liên lạc khác giữa Timo và Bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân có thể được ghi lại thông qua tương tác của Bạn với Chúng tôi, như thư điện tử, trò chuyện qua điện thoại, trò chuyện trực tiếp, tin nhắn tức thời và các liên lạc trên mạng xã hội;

     Records of correspondence and other communications between Timo and You, including the personal data recorded through interaction between You and Us, such as email, telephone conversations, live chat, instant messages, and social media communications;

    8. Thông tin Chúng tôi cần để hỗ trợ các nghĩa vụ quy định của mình, ví dụ, thông tin về các chi tiết giao dịch, mục đích thanh toán, thông tin khách hàng, thông tin đối tác/người thụ hưởng, các tài liệu nhận dạng, phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường và đáng ngờ nào và thông tin về các bên liên quan đến Bạn hoặc những hoạt động này;

     The information that We need to support our regulatory obligations, e.g. information about transaction details, purpose of payment, customer information, counterparty/beneficiary information, identification documents, detection of any suspicious and unusual activity, and information about parties connected to You or

     these activities;

    9. Một số thông tin về các thiết bị Bạn sử dụng để truy cập ứng dụng Timo và website của Timo (bao gồm nhưng không giới hạn, phần mềm và địa chỉ IP, thiết bị di động, đặc điểm nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc định danh thiết bị di động (MEIDs), địa chỉ của website giới thiệu (nếu có), và các trang mà Khách hàng ghé thăm trên ứng dụng Timo, website của Timo, số lần truy cập). Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý các thông tin này chỉ cho các mục đích được nêu tại Chính sách này.

     The information about the devices You use to access the Timo application and website of Timo (including but not limited to, software and IP address, mobile application, unique device identifier (UDID), or mobile equipment identifier (MEIDs), reference website’s address (if any), and pages that Customer visits on Timo application, website of Timo, number of visits). We may collect, use, disclose, and/or process such information only for the purpose specified in this Policy.

    10. Ứng dụng Timo, website của Timo có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí của thiết bị di động của Khách hàng, ví dụ như GPS, wifi, v.v ... Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Dịch vụ, Sản phẩm dựa trên vị trí Khách hàng yêu cầu hoặc cung cấp nội dung liên quan cho Khách hàng dựa trên vị trí của Khách hàng hoặc cho phép Khách hàng chia sẻ vị trí của mình với những người dùng khác như là một phần của các Sản phẩm, Dịch vụ theo ứng dụng Timo, website của Timo. Đối với hầu hết các thiết bị di động, Khách hàng có thể thu hồi quyền cho phép chúng tôi nhận thông tin về vị trí của Khách hàng thông qua các cài đặt trên thiết bị của Khách hàng. Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về cách vô hiệu hóa các dịch vụ liên quan đến vị trí thiết bị di động của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị.

     Timo application, website of Timo may collect the exact information about location of Customer’s mobile device, such as GPS, wifi, etc… We collect, use, disclose and/or process this information for a or many purposes, including but not limited to the Services, Products based on the Customer’s location or allow Customer share its location with the other users as a part of Services, Products according to Timo application, website of Timo. With most of mobile devices, Customer can withraw the right to allow us receive information of Customer through setting on Customer’s device. If Customer has any question about way to deative the services related to its device’s location, please contact mobile device supllier or device manufacturer.

    11. Tùy theo nhu cầu sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ của chính Khách hàng, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin phù hợp theo yêu cầu của bên đối tác, bên thứ ba cung cấp các Sản phẩm, Dịch vụ đó (“Nhà cung cấp”). Trong những trường hợp như vậy, Timo sẽ có thông báo gửi đến Khách hàng thông qua ứng dụng Timo, hoặc email, hoặc tin nhắn hoặc các hình thức khác tùy theo quyết định của Timo từng thời điểm, để Khách hàng có thể nhận biết và thông tin chỉ được thu thập khi có xác nhận đồng ý từ Khách hàng. Khách hàng đồng ý và hiểu rằng, trong mọi trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ được cung cấp bởi

     Nhà cung cấp, Timo được quyền miễn trừ trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến giao dịch, quan hệ cung ứng và sử dụng dịch vụ giữa Khách hàng và Nhà cung cấp đó.

     Depending on the Customer’s need for Services, Products, the Customer may be requested to provide the appropriate information by a partner, or third party who provides such Products, Services (“Service Provider”). In those cases, Timo will send a notification to Customer via the Timo application, or email, or otherwise upon Timo’s decision so that Customer is aware, and the information will be collected only after having confirmation from Customer. Customer agrees and understands that if Customer registers to use Products, Services provided by Service Provider, Timo shall be waived from any and all liabilities and obligations arsing from the transaction, relationship of provision, and use of services between Customer and that Service Provider.

   3. Thông tin Chúng tôi thu thập từ các nguồn khác, ví dụ, thông tin từ cookies và các công nghệ tương tự khác, thông tin từ các chương trình giới thiệu, từ các Nhà cung cấp, từ các đối tác kinh doanh, đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác, nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính, thông tin người dùng được thu thập qua các ứng dụng của bên thứ ba mà Chúng tôi có mối quan hệ chung, đơn vị cung cấp phần mềm kế toán cung cấp cho Bạn Sản phẩm, Dịch vụ và Bạn đã thỏa thuận riêng có thể chia sẻ thông tin.

  We collect information from other sources, such as cookies and similar tools, information from referral programs, Service Providers, information from business partners, payment service provider, credit information center, other credit reporting agencies, insurance and financial supplier, user information collected through third-party’s applications with which We have a mutual relationship, accounting software providers who provide You with Services, Products with which You have separately agreed to share information.

  Các mục thông tin được thu thập nói trên có thể thay đổi theo từng thời điểm phụ thuộc vào cách mà Bạn tương tác với Timo.

  The above-mentioned collected information may change from time to time depending on how You interact with Timo.


 3. Sử dụng thông tin của Bạn

  How we will use Your information

  Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của Khách hàng khi Chúng tôi có sự chấp thuận của Khách hàng hoặc Chúng tôi có lý do hợp pháp để sử dụng thông tin.

  We will only use Your information where we have Your consent, or when We have another lawful reason for using it.

  Những lý do mà Chúng tôi sử dụng thông tin của Khách hàng bao gồm để:

  The reasons that We use Your information include to:

  In any other manner that Timo notifies the Customer, at the time of collection of the Customer's personal information or before the relevant processing begins, or as otherwise required or permitted by applicable law.


 4. Chia sẻ thông tin của Bạn

  Sharing Your information

  Timo sẽ không bán, trao đổi, cho thuê các thông tin cá nhân của Khách hàng mà không có sự chấp thuận của Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành. Timo có thể chia sẻ hoặc cung cấp/ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  Timo will not, in line with applicable laws, sell, exchange, or rent the Customer's personal information without the Customer's consent. Timo may share or provide/ use personal information about Customer to third parties in the following circumstances:

  1. Timo có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng với các nhân viên, người nhận trong Timo cho các mục đích được nêu trong Chính sách này hoặc nhằm mục đích điều hành hoạt động kinh doanh, vận hành website, ứng dụng của Timo, cung cấp cho Khách hàng các Sản phẩm, Dịch vụ mà Khách hàng đã chọn, hoặc cho các mục đích nêu trong Chính sách này;

   Timo may share Customer's personal information with employees and recipients within Timo for the purposes set out in this Policy or for the purpose of running business operations, operating Timo's websites and applications, providing Customer with Products, Services that Customer has selected, or for the purposes set forth in this Policy;

  2. Timo có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng với những người nhận bên

   ngoài Timo, bao gồm cả các đối tác, nhằm mục đích điều hành hoạt động kinh doanh của Timo, vận hành website, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Khách hàng các Sản phẩm, Dịch vụ mà Khách hàng đã chọn hoặc cho các mục đích nêu trong Chính sách này;

   Timo may share Customer's personal information with recipients outside of Timo, including partners, for the purposes of running Timo's business, operating websites, applications or devices, providing provide Customer with Products or Services that Customer has selected, or for the purposes set forth in this Policy;

  3. Timo có thể sử dụng các bên cung cấp dịch vụ, các đối tác bên ngoài để giúp Timo vận hành nghiệp vụ, vận hành website, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Khách hàng các Sản phẩm, Dịch vụ mà Khách hàng đã chọn, hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt Timo, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát;

   Timo may use service providers and external partners to assist Timo in running its business, operating websites, applications, or devices, and providing Customer with Products and Services that Customer has requested, or to manage activities on Timo's behalf, such as sending newsletters or surveys.

  4. Có nghĩa vụ công hoặc trách nhiệm pháp lý để làm vậy, ví dụ như hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn gian lận, trốn thuế và tội phạm tài chính;

   Have a public or legal duty to do so, e.g. to assist with detecting and preventing fraud, tax evasion, and financial crime;

  5. Cần liên quan đến báo cáo quy định, kiện tụng hoặc khẳng định hoặc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp;

   Need to in connection with regulatory reporting, litigation, or asserting or defending legal rights and interests;

  6. Có lý do hợp pháp để làm vậy theo quy định pháp luật, điều ước quốc tế;

   Have a legitimate reason for doing so in accordance with laws, and international treaties;

  7. Quản lý rủi ro, xác minh danh tính của Bạn, cho phép công ty khác cung cấp cho Bạn Dịch vụ mà Bạn đã yêu cầu, hoặc đánh giá mức độ phù hợp của Bạn với các Dch vụ, Sản phẩm; và

   Manage risk, verify Your identification, enable another company to provide You with Services that You’ve requested, or assess Your suitability for Products,

   Services; and

  8. Đã yêu cầu Bạn cho phép để chia sẻ thông tin, và Bạn đã đồng ý.

  Have asked you for Your permission to share it, and You have agreed.

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn cho những mục đích này với những bên khác, bao gồm bất kỳ công ty, nhà thầu phụ, đại lý hoặc nhà cung cấp liên quan nào khác làm việc cho Chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi hoặc các công ty liên quan khác (bao gồm các nhân viên, nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, giám đốc hoặc chuyên viên của họ). Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin của Bạn với bên thứ ba theo yêu cầu liên quan đến các dịch vụ của họ, chia sẻ và chuyển thông tin của Bạn ra nước ngoài theo

  các mục đích hợp pháp của Chúng tôi và phù hợp với quy định pháp luật.

  We may share Your information for these purposes with others parties, including any other relevant companies, sub-contractors, agents, or service providers who work for Us or provide services to Us or other relevant companies (including their employees, sub- contractors, service providers, directors, or officers). This includes sharing Your information with third party where required in connection with their services, sharing and transferring Your information oversea under Our legitimate purposes and in accordance with laws.


 5. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của Bạn bao lâu

  How long we will keep Your information

  Chúng tôi lưu giữ thông tin của Bạn theo chính sách lưu trữ dữ liệu của Chúng tôi. Điều này cho phép Chúng tôi tuân thủ quy định và yêu cầu pháp luật, hoặc sử dụng thông tin của Bạn khi Chúng tôi cần cho những mục đích hợp pháp của Chúng tôi như quản lý tài khoản của Bạn và giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh. Chúng tôi có thể cần lưu giữ thông tin của Bạn trong một khoản thời gian lâu hơn khi Chúng tôi cần thông tin để tuân thủ quy định và yêu cầu pháp luật hoặc khi Chúng tôi cần thông tin của Bạn cho những mục đích hợp pháp của Chúng tôi, ví dụ để giúp Chúng tôi giải quyết các yêu cầu và khiếu nại, chống gian lận và tội phạm tài chính, phản hồi các yêu cầu của các cơ quan quản lý, …. Khi dữ liệu cá nhân của Bạn không còn cần thiết cho Dịch vụ, Sản phẩm, hoặc mục đích theo Chính sách này, hoặc Chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc cơ sở pháp lý để giữ lại dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính sách này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

  We keep Your information in line with our data retention policy. This enables Us to comply with regulation and regulatory requirements, or to use it where We need to for our legitimate purposes such as managing Your account, and dealing with any disputes or issues that may arise. We may need to retain Your information for a longer period where We need the information to comply with regulations or legal requirements, or where we may need it for our legitimate purposes, e.g. to help us respond to queries or complaints, fight fraud and financial crime, respond to requests from authorities, etc. When Your personal data is no longer required for the Services, Products, or purpose under this Policy, or We no longer have a business purpose or legal basis to retain Your personal data, we will delete, destroy, anonymize, or prevent access or use of personal data for any purpose other than compliance with this Policy, or for safety, security, detection and prevention purposes, and anti-fraud, in accordance with the requirements of applicable law.


 6. Quyền của Bạn

  Your rights

  Bạn có một số quyền liên quan đến thông tin về Bạn mà Chúng tôi nắm giữ. Những quyền này bao gồm:

  You have a number of rights in relation to the information about You that We hold. These rights include:

  1. Quyền tiếp cận thông tin về Bạn mà Chúng tôi nắm giữ và để có được thông tin về cách Chúng tôi xử lý thông tin của Bạn;

   The right to access information about You that We hold and to obtain information about how We process it;

  2. Trong một số trường hợp, quyền rút lại sự đồng ý của Bạn đối với việc Chúng tôi xử lý thông tin của Bạn, mà Bạn có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể tiếp tục xử lý thông tin của Bạn nếu Chúng tôi có lý do hợp pháp khác cho việc làm như vậy, mặc dù điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng của Bạn để tiếp tục truy cập vào các Sản phẩm, Dịch vụ;

   In some circumstances, the right to withdraw Your consent to our processing of Your information, which You can do at any time. We may continue to process Your information if We have another legitimate reason to do so, although this may impact Your ability to continue to use Products, Services;

  3. Trong một số trường hợp, quyền để nhận thông tin cụ thể dưới dạng điện tử và/hoặc yêu cầu Chúng tôi truyền tải thông tin đó cho một bên thứ ba khi điều này khả thi về mặt kỹ thuật. Quyền chỉ áp dụng cho thông tin Bạn cung cấp cho Chúng tôi.

   In some circumstances, the right to receive certain information in an electronic format and/or to that request We transmit it to a third party where technically feasible. Only information provided to Us is covered by this right;

  4. Quyền yêu cầu Chúng tôi chỉnh sửa thông tin của Bạn nếu nó không chính xác hoặc không đầy đủ.

  The right to request that We rectify Your information if it is inaccurate or incomplete.

  Bạn có thể thực hiện các quyền của Bạn bằng cách liên lạc với Chúng tôi. Bạn cũng có thể có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu liên quan tại quốc gia/ vùng lãnh thổ nơi bạn sống hoặc làm việc.

  You can exercise Your rights by contacting us. You may also have a right to file a complaint with the data protection regulator in the country/ territory in which You live or work.


 7. Cách Chúng tôi bảo vệ thông tin của Bạn

  How We protect Your information

  Timo cam kết xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng một cách an toàn. Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp để giữ cho thông tin của Bạn an toàn và bảo mật, có thể bao gồm mã hóa và các hình thức bảo mật khác. Chúng tôi yêu cầu nhân viên của Chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện bất kỳ công việc nào thay mặt Chúng tôi phải tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ thích hợp bao gồm nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ thông tin nào và áp

  dụng các biện pháp thích hợp cho việc sử dụng và chuyển giao thông tin.

  Timo commits to handling Customer's personal information securely. We use a range of measures to keep Your information safe and secure which may include encryption and other forms of security. We require Our staff and any third parties that carry out any works on our behalf to comply with appropriate compliance standards including obligations to protect any information and apply appropriate measures for the use and transfer of information.

  Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng phù hợp với quy định pháp luật. Theo đó, chúng tôi sẽ hủy hoặc chuyển chế độ ẩn danh ngay khi đã hợp lý xác nhận rằng:

  (i) mục đích mà thông tin cá nhân đã được thu thập không còn phù hợp cho việc giữ lại các dữ liệu đó; và (ii) việc giữ lại không còn cần thiết cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào. Nếu Khách hàng ngừng sử dụng ứng dụng Timo, website của Timo, hoặc quyền sử dụng ứng dụng Timo của Khách hàng bị chấm dứt, Chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính sách này và tuân thủ nghĩa vụ của chúng tôi theo luật định. Căn cứ pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng một cách an toàn mà không cần báo trước cho Khách hàng.

  We shall keep the personal information of Ccustomers in compliance with the law. As a result, we shall cancel or switch to incognito mode as soon as it is reasonably established that: (i) the purpose for which the personal information was acquired no longer suiiable for retention of such data; and (ii) retention is no longer required for any legal or business objectives. If Customer stops to use Timo application, Timo's website, or Customer's right to use Timo application is terminated, We may continue to retain, use, and/or disclose personal information in accordance with the Policy. We may securely destroy the Customer's personal information without prior notice under applicable law.

  Vì lợi ích của chính Khách hàng, chúng tôi khuyến cáo Bạn không tiết lộ các thông tin nhạy cảm (bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu sử dụng một lần (mã OTP) cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, kể cả nhân viên của Chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho Khách hàng khi Khách hàng tự ý tiết lộ các thông tin nói trên. Khách hàng cần lưu ý rằng Internet không phải là một môi trường an toàn và Timo không thể đảm bảo tuyệt đối rằng thông tin cá nhân của Khách hàng được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Thông tin cá nhân được truyền tải khi sử dụng Internet là do Khách hàng chịu trách nhiệm và Khách hàng chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập website, ứng dụng hoặc thiết bị. Khách hàng có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng website, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Khách hàng cần thông báo ngay cho Timo nếu phát hiện có hành vi cố tình đăng nhập, lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

  For the benefit of the Customer itself, we recommend that You do not disclose sensitive information (including but not limited to passwords, bank account information, one-time- use password (OTP code) to any other third party, including Our employees. We reserve the right to refuse responsibility if Customer suffers any damage as a result of voluntarily disclosing the aforesaid information. Customer should be aware that the Internet is not a secure environment, and Timo cannot guarantee that Your personal information shared

  via the Internet will always be protected. Internet use is the responsibility of the Customer and the Customer should only use secure systems to access the website, application, or device. The Customer is responsible for keeping Your access credentials for each website, application, or secure and confidential device. Customer should immediately notify Timo if Customer detects any attempt to log in, misuse of login information, and change your password for instant access.


 8. Tiếp thị trực tiếp

  Direct Marketing

  Như được nêu trong Chính sách này và phù hợp với các yêu cầu của pháp luật hiện hành, Timo, các đối tác tiếp thị của Timo hoặc các Nhà cung cấp dịch vụ hoặc các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận, có thể liên hệ với Khách hàng qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác, để cung cấp cho Khách hàng thông tin liên quan đến các Sản phẩm, Dịch vụ mà Khách hàng có thể quan tâm.

  As set forth in this Policy and consistent with the requirements of applicable law, Timo, its marketing partners, or carefully selected Service Providers or third parties, may contact Customer via email, text message or other electronic means, to provide Customer with information regarding Products, Services that may be of interest to Customer.

  Nếu Khách hàng muốn hủy đăng ký nhận các thông báo này, Timo đính kèm các chi tiết hướng dẫn hủy đăng ký trong mỗi thông báo. Ngoài ra, Khách hàng có thể sử dụng các tính năng hủy đăng ký được cung cấp thông qua website, ứng dụng của Timo. Trong trường hợp Khách hàng hủy đăng ký nhận thông tin liên quan đến tiếp thị hoặc quảng cáo, Timo có thể tiếp tục liên hệ với Khách hàng nhằm mục đích thực hiện theo chỉ dẫn của Khách hàng, cho phép Khách hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào Khách hàng yêu cầu, gửi Khách hàng tin nhắn giao dịch, quản trị tài khoản của Khách hàng, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của pháp luật hiện hành.

  If the Customer wishes to unsubscribe from these notifications, Timo attaches detailed unsubscribe instructions in each notice. In addition, Customer can use the unsubscribe features provided through Timo's website, application. In the event that the Customer unsubscribes from receiving marketing or advertising-related communications, Timo may continue to contact the Customer for the purpose of following the Customer's instructions, allowing the Customer to do any of the following: any transaction requested by the Client, sending the Client transaction messages, administering the Client's account, or as required or permitted by applicable law.

 9. Cookies

  Khi Khách hàng sử dụng hoặc truy cập các website của Timo, chúng tôi có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Khách hàng. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Khách hàng khi Khách hàng truy cập một website. Nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Khách hàng và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Khách hàng. Timo có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Khách hàng khi Khách hàng quay lại các website của Timo, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các website của Timo, để biên soạn số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về

  hoạt động của website và để cải thiện các website của Timo. Khách hàng có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Khách hàng quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các website của Timo, Khách hàng có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của ứng dụng Timo, website của Timo.

  When Customer uses or accesses Timo's websites, We may place one or more cookies on Customer’s device. A “cookie” is a small file that is placed on the Customer's device when Customer visits a website. It collects data about the Customer's device, browser, preferences, and electronic browsing behaviors in some cases. Timo may use this information to recognize the Customer when the Customer visits Timo's websites again, to deliver personalized services on Timo's websites, and to collect analytics for a better understanding of website operation and enhancement of Timo's websites. Customer can erase or block cookies on its devices by using browser settings. However, if the Customer decides not to accept or block cookies from Timo's websites, the Customer may be unable to take advantage of certain services.

  Timo có thể xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Chính sách này. Timo cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà Timo biết trước đây đã truy cập website của mình. Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các website của Timo (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin của Khách hàng (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Khách hàng chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

  Timo may use cookie technology to process Customer's personal information in accordance with the provisions of this Policy. Timo may also use remarketing to offer advertisements to those who have previously visited its website. To the extent third parties have posted content on Timo's websites (e.g. social media features), such third parties may collect Customer's information (e.g. cookie data) if Customer chooses to interact with such third-party content or use third-party services.


 10. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Chính sách bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư

  Amendment, supplement, alteration to the Privacy and Date Protection Policy

  Bất kỳ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào đối với Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư này sẽ được thông báo bởi Timo trên website chính thức www.timo.vn hoặc ứng dụng Timo. Trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực, các sửa đổi, bổ sung thay thế sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm công khai. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, việc Bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ do Timo cung ứng, đồng nghĩa với việc Bạn đồng ý với các nội dung cập nhật tại Chính sách này.

  Any amendments, supplements, or replacements to this Privacy and Data Protection Policy will be announced by Timo on the official website www.timo.vn, or Timo application. Unless the content of the notice of modification, supplement or replacement has other provisions on the validity period, the amendments, supplements, and

  replacements will be applied immediately at the time of announcement. To the extent permitted by law, Your continued use of the services provided by Timo means that You agree to the updated content in this Policy.

  Nếu Bạn không đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như được quy định trong Chính sách này, vui lòng không sử dụng Sản phẩm, Dịch vụ hoặc truy cập website, ứng dụng Timo.

  Please do not use the Products, Services or access the Timo application, website if You do not consent to us processing personal data as specified in this Policy.


 11. Luật điều chỉnh

  Governing Law

  Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư này được giải thích và thi hành theo pháp luật Việt Nam.

  This Privacy and Data Protection Policy is governed, enforced, and construed pursuant to the Laws of Vietnam.


 12. Liên hệ

Contact

Mọi thông tin chi tiết và bất kỳ thắc mắc liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của Timo:

Any detailed information and other concerns in relation to this Policy, please contact Timo’s customer care service:

- Hotline: 1800 6788;

Feedback feature on Timo's website, application (Chat with Timo).